Information

Varemodtagelse:

​Mandag-torsdag: 06.00 - 14:30​

Fredag: 06.00 - 12.30

Adresse:

Huginsvej 11 • DK-4100 Ringsted
Telefon: +45 57 61 70 80

Salgs- og leveringsbetingelser

Download pdf her:

Salgs- og leveringsbetingelser for medlemmer af Industrilakerernes Landsforening under Dansk Byggeri.

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.​

§ 1 Tilbud

Sælgers tilbud er bindende i 4 uger. Leveringstid angivet i tilbud er dog kun bindende, såfremt accept modtages senest den 5. arbejdsdag efter tilbuddets afgivelse. Sælger forbeholder sig dækning for uforudseelige dokumenterede prisstigninger som følge af ændringer i skatter og afgifter. Priser er ab sælgers virksomhed og excl. sælgers transportemballage.​

§ 2 Levering af emner til behandling

Emner til behandling forudsættes af køber leveret på sælgers plads. Tidspunktet for levering af købers emner til sælger - og sælges levering til køber - aftales endeligt ved aftaleindgåelsen. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forsinkelse ved købers levering af emnerne til sælger samt i tilfælde af force majeure, hvorved forstås bl.a. strejker, lockout, brand, hærværk i stort omfang, krig, naturkatastrofer eller lignende hændelser samt force majeure hos sælgers underleverandører. Det er købers ansvar, at emner, som modtages til behandling, er forsikret
for brand, tyveri og vandskade, mens de er i sælgers varetægt. Kan køber ikke rettidigt levere emnerne til sælgers adresse, er køber forpligtet til straks at underrette sælger herom. Køber godtgør sælger dennes merudgifter, herunder ventetid som følge af forsinkelsen, medmindre der foreligger force majeure. Såfremt køber undlader at modtage leverancen på den aftalte dag, opbevares de aftalte emner på sælgers virksomhed/lager for købers regning og risiko. Skyldes købers forsinkede afhentning force majeure, kan sælger dog ikke rejse krav over for køber som følge deraf. Dette forhold frigør dog ikke køber for betaling af købesummen til den aftalte tid.​

§ 3 Betaling

Købesummen forfalder til betaling 30 dage efter leveringsdato. Køber skal ved sælgers påkrav stille bankgaranti inden arbejdets udførelse.

§ 4 konstruktions og kvalitetskrav

Der stilles i det følgende krav til købers klargøring af emnet inden behandling. Der tages forbehold for fejl og skader ved overfladen, som skyldes manglende klargøring, og som først måtte vise sig efter forbehandling eller lakering - herunder galvaniserede og zinkbelagte overflader, som i forvejen er overfladebehandlet, og hvor behandlingens kvalitet er afhængig af den eksisterende klargjorte overfladebehandling.

Vedrørende lakering af stål og aluminium Det er købers ansvar at oplyse korrosionsklasse, og hvor emnet skal anvendes. Såfremt kvalitetskrav ikke på forhånd er aftalt ved henvisning til referenceemne eller beskrivelse, forudsætter sælger, at emner er egnet til den aftalte behandling - herunder at et tilfredsstillende resultat er muligt at opnå. Såfremt sælgers undersøgelser viser, at resultatet af aftalt behandling er usikkert, kan sælger udtræde af aftalen eller kræve, at køber skriftligt erklærer sig indforstået med ikke at gøre mangelskrav gældende mod sælger, såfremt køber alligevel ønsker emnerne behandlet som aftalt. Såfremt der i udbudsmaterialet er angivet såvel udfaldskrav som behandlingsmetode, har behandlingsmetoden forrang ved uoverensstemmelser. Hvis intet andet er anført, udføres kvalitetskontrol i henhold til sælgers kvalitetssikringsprogram. Med mindre andet oplyses, er tilbuddet baseret på, at overfladen er klargjort til den aftalte overfladebehandling, herunder:

• at kanter er bearbejdet (afrundet, affaset)
• at alle svejsninger optræder under afbrydelser og uden porehuller
• at der ved svejsninger ikke er væsentlige indebrændinger (sidekærv)
• at alle slagger, svejsesprøjt, skærespåner og glødeskaller er fjernet.
• at alle emner er forsynet med ophænghuller
• at alle lukkede rør og konstruktioner er forsynet med drænhuller
• at emnerne er fri for ridser og er klar til maling

Lakeringen er, hvis ikke andet er aftalt, udført svarende til korrosionskategori C2 – og er under alle omstændigheder betinget af, at konstruktionen er udført iht. DS/ISO 12944-3. Vedrørende lakering af aluminium til facadebrug Såfremt køber ønsker at gøre sælger ansvarlig for mangler, er medlemmer af INDUSTRILAKERERNES LANDSFORENING ansvarlige i 5 år fra byggeriets aflevering, dog maksimalt 6 år fra levering til køber. Mangler ved et lakeringsarbejde bedømmes som afvigelser fra sædvanligt anvendte normer, som disse er beskrevet i GSB – AL631 standard for kvalitets- og testbestemmelser. (GSB = Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen).

Såfremt en lakering på aluminiumslegeringer svarende til min. AA6063/
DIN 1725 måtte vise sig ikke at være i overensstemmelse med kravene
i nævnte AL 631 udbedres disse mangler uden udgift for køber.
Lakeringsfirmaet er dog ikke ansvarlig for følger af at:

• overflader er eller har været udsat for miljømæssige påvirkninger ud
over korrosionskategori C3 (DS/EN ISO 12944-5) eks. temperatur over
70 grader celsius, påvirkning af nitrøse og klorholdige gasser
• lakoverflader er beskadiget af værktøjer eller anden mekanisk ekstern
påvirkning
• foreskrevne anvisninger på vedligeholdelse er ikke fulgt
• der i konstruktionerne kan dannes en elektrolyt ved uforseglede snit,
tilsatsmaterialer
eller forskellige aluminiumslegeringer i samme konstruktion
• der ikke er anvendt en aluminiumslegering for plader svarende til minimum
AIMg1-AIMg3, AI 99,5 og AlMh
Vedrørende lakering af træ
Medmindre andet oplyses, er tilbuddet baseret på, at overfladen er klargjort
til den aftalte overfladebehandling, herunder:
• at emner skal såvel på flader, kanter og udfræsninger være færdigpudsede
(ingen sav- og fræsespor m.m.), således at overfladen er klar og
egnet til grunding og/eller lakering
• at emner skal ligeledes være rene, fri for snavs o.l., samt afblæst for
slibe- og fræsestøv
• at relativ træfugtighed skal overholde 12 % plus/minus 3 % ved udvendige
emner og 6 % plus/minus 2 % ved indvendige emner
• at kvalitetskontrol udføres af sælger i det omfang, det udtrykkeligt er forlangt
i udbudsmaterialet

§ 5 Ansvar for mangler

Sælger er alene ansvarlig for mangler, der kan lægges ham til last.
Sælgers ansvar for skjulte mangler ophører 2 år efter arbejdets levering,
dog 5 år for så vidt angår byggematerialer. Køber er forpligtet til straks
ved varens modtagelse at undersøge denne samt til straks at reklamere
over synlige mangler. Reklamation over skjulte mangler skal ske snarest
muligt. Sælger har ret og pligt til at afhjælpe mangler snarest muligt.
Sælger afgør om mangelsafhjælpning vil ske på stedet eller ved fornyet
behandling af nye emner leveret til sælger. Sælger betaler værdien af
overfladebehandling af de nye emner. Omkostningerne til demontage
af emner - genmontage af nye emner dækkes ikke. Såfremt køber har
reklameret over en mangel, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen
mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse
for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført sælger.
Sælgers ansvar omfatter ikke dagbøder og indirekte tab samt eventuelle
følgeomkostninger, herunder brug af stillads, lifte, telte, varmekanoner
m.m., hvor dette ikke har været indeholdt i sælgers entreprise.

§ 6 Produktansvar

Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning sælgeren pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig over for køberen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af varen efter overtagelsen:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i
køberens besiddelse
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori
disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse
produkter som følge af varen forårsager.
I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller
andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i sælgerens
ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar
i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette
den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade
sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav,
der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et
tab, som påstås forårsaget af varen. Det indbyrdes forhold mellem køber
og sælger skal afgøres i henhold til § 7.

§ 7 Tvister

Tvister afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. Når der er tale om byggematerialer, afgøres tvisten af en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, Vesterbrogade 2B, 1620 København V.

Navigation: FirmaprofilSalgs- og leveringsbetingelser

Vil du gerne ringes op af os? ​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Huginsvej 11 • DK-4100 Ringsted • Denmark • Telefon: +45 57 61 70 80 • CVR 82991816

BICoating • Pramones 4 • Vaidotai • LT-14149 Vilnius distr. • Lithuania • Tlf:+370 5235 2354​

BICoating • Neries kr. 16 • Kaunas • LT-48402 • Lithuania • Tlf.: +370 659 29246